صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          17/04/98          13:19  
    عنوان خبر : تقويم آموزشي سال تحصيلي 1399-1398
  خلاصه خبر :   تقويم آموزشي سال تحصيلي 1399-1398
  

 

تقویم آموزشی نيمسال اوّل سال تحصيلي 99-98 
توضیحات تا از برنامه
بصورت حضوری 1398/06/14 1398/06/13 درخواست مرخصی ترم
 حضور كليه مدیران گروه (به تفكيك گروه آموزشي) در 27 و 98/6/28 از ساعت 9 الی 13 الزامی است . 1398/06/28 1398/06/21 انتخاب واحد اینترنتی همه گروه ها
 حضور كليه مدیران گروه (به تفكيك گروه آموزشي) در 3 و 98/07/04 ساعت 9 الی 13 الزامی است. 1398/07/04 1398/06/30 انتخاب واحد با تأخير (اينترنتي)
كليه گروه هاي آموزشي به تفكيك بخشنامه هاي صادره از معاونت سنجش كشور. اعلام سازمان سنجش (شهريور 1398) ثبت نام ورودي هاي جديد (مهر)
16 هفته آموزشی 1398/10/18 1398/07/01 شروع کلاس ها
دانشجویان ترم آخر بصورت حضوری مراجعه نمایند و حضور مدیران گروه با هماهنگی آموزش در روز مشخص شده الزامی است. 1398/07/11 1398/07/06 حذف و اضافه اینترنتی همه گروه ها
بصورت حضوری 1398/09/21 1398/09/20 حذف تکدرس
بصورت حضوری 1398/08/30 اول ترم درخواست حذف ترم
برگزاري آزمون دروس عملي و كارگاهي توسط استادان 1398/10/12 1398/10/07  امتحانات كارگاه ها و آزمايشگاه ها
هنگام گرفتن کارت آزمون از طریق سامانه دانشجویی 1398/10/19 1398/10/14 ارزشیابی استادان
13 روز كاري 1398/11/03 1398/10/19 امتحانات
- 1398/11/10 زمان قطعی ثبت نمرات
       
       
       
تقویم آموزشی نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98 
توضیحات تا از برنامه
بصورت حضوری 1398/11/10 1398/11/08 درخواست مرخصی ترم
 حضور  كليه مدیران  گروه (به تفكيك گروه آموزشي) در  16و 98/11/17 از ساعت 9 الی 13 الزامی است.  1398/11/17 1398/11/14 انتخاب واحد اینترنتی همه گروه ها
 حضور كليه مدیران گروه (به تفكيك گروه آموزشي) در 23 و 98/11/24 ساعت 9 الی 13 الزامی است 1398/11/24 1398/11/19 انتخاب واحد با تأخير (اينترنتي)
كليه گروه هاي آموزشي به تفكيك بخشنامه هاي صادره از معاونت سنجش كشور اعلام سازمان سنجش (بهمن ماه) ثبت نام ورودي هاي جديد (بهمن)
16 هفته آموزشی 1399/03/22 1398/11/19 شروع کلاس ها
دانشجویان ترم آخر بصورت حضوری مراجعه نمایند و حضور مدیران گروه با هماهنگی آموزش در روز مشخص شده الزامی است 1398/12/01 1398/11/26 حذف و اضافه اینترنتی همه گروه ها
بصورت حضوری 1399/01/28 1399/01/25 حذف تکدرس
بصورت حضوری 1399/01/28 اول ترم درخواست حذف ترم
برگزاري آزمون دروس عملي و كارگاهي توسط استادان 1399/03/22 1399/03/17  امتحانات كارگاه ها و آزمايشگاه ها
هنگام گرفتن کارت آزمون از طریق سامانه دانشجویی 1399/03/22 1399/03/17 ارزشیابی اساتید
12 روز كاري 1399/04/05 1399/03/24 امتحانات
- 1399/04/12 زمان قطعی ثبت نمرات    منبع خبر :  آموزش
    نویسنده خبر :  امير خسروي مهد